INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - GDPR

 

 

Primăria VĂLIUG, cu cu sediul social în VĂLIUG nr. 56, județul Caraș-Severin, CUI nr. 3227297, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Astfel, Primăria VĂLIUG se preocupă constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționează sa fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu standarde de securitate și confidentialitate.

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrarii și protecției datelor cu caracter personal am numit un responsabil cu protectia datelor (data protection officer/DPO), care poate fi contactat de orice persoana în legatură cu orice aspecte legate de modul în care Primăria VĂLIUG prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizari/reclamatii la sediul instituției sau prin poșta electronică.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura permisă prin Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. În consecință, Primăria VĂLIUG fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, nu va puteasa raspunda solicitarilor dvs. ș să își îdeplineasca atributiile deadministrație locală,având efecte care se produc direct față de dumneavoastră. De asemenea, în cazul solicitării cererii ștergerii datelor, dacă legislația o permite, nu veți mai putea beneficia de serviciile instituției noastre.

„Prelucrarea” unor date cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Datele cu caracter personal pe care le utilizam in cadrul activitatii noastre le obținem, de regulă, direct de la persoanele vizate.

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Primăria VĂLIUG în activitatea curentă (administrație puiblică locală):

Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, email, CNP, serie și număr carte de identitate, naționalitate, date privind nivelul educațional, ocupație, loc de muncă, semnătura olografă).

Datele sunt necesare pentrua raspunde solicitarilor dumneavoastra, pentru îndeplinirea  în mod valabil și legal a obligaţiilor ce revin autorităţii publice locale.

 

Scopul în care datele personale sunt utilizate și temeiul legal:

Primăria VĂLIUG/Consiliul Local VĂLIUG colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

a) servicii de asistenta sociala ;

b) servicii de urbanism;

c) servicii financiar-fiscale;

d) inregistrari registrul agricol;

e) desfăşurarea alegerilor;

f) desfăşurarea procesului educaţional;

g) servicii de stare civila;

h) corespondeță cu contribuabilii.

 

 

 

 

Notificarea/Informarea persoanelor care au inițiat solicitări de vânzare terenuri în arealul de responsabilitate al Primăriei VĂLIUG

Respectând prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Primăria VĂLIUG vă colectează/stochează/procesează datele personale (înscrise în: cererea vânzătorului, oferta de vânzare a terenului agricol și documentele justificative), ca urmare exclusiv a inițiativei vânzătorului și este responsabilă, în calitate de Operator, pentru confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter pesonal ale tuturor contribuabililor în condițiile limitate doar de legislația națională/comunitară în vigoare.

 Datele personale oferite vor fi prelucrate exclusiv în scopul procesului de vânzare a terenului și strict în condițiile prevăzute de legislația românească/UE aferentă, fără niciun scop excedentar, conform pervederilor normelor metodologice din Legea 17/2014, modificată cu Legea 175/2020.

Astfel, conform prevederilor legale respective, Primăria VĂLIUG afișează oferta de vânzare la sediul primăriei și pe pagina oficială de internet www. primaria-valiug.ro (fără publicarea datelor cu caracter personal: nume, prenume, adresă ș.a.), înștiințează preemtorii (prin poștă sau poștă electronică, cu respectarea confidențialității prelucrării datelor conform GDPR), afișează notificarea preemtorilor la sediul primăriei și pe pagina oficială de internet www. primaria-valiug.ro (dacă titularii nu pot fi contactați, CU PUBLICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AFERENTE) și transmit structurilor locale și centrale dosarul privind ofertele de vânzare și documentele aferente (cu aplicarea art. 6, alin.3 din Legea 17/2014 privind măsurile de vânzare a terenurilor).

Datele personale sunt stocate în mod securizat și pentru o perioadă limitată, conform legislației din România/UE, dar această dată poate fi modificată în cazul în care avem obligația legală de a stoca în continuare, în scopul de a le prezenta autorităților abilitate.

Aveți dreptul la informare, accesul la aceste date, rectificarea, restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării, respectiv ștergerea datelor și/sau de a depune o plângere în fața autorității în domeniu - ANSPDCP, în condițiile în care legislația o permite.

În cazul în care NU doriți ca datele personale să fie prelucrate de către Primăria VĂLIUG, acest lucru va avea consecințe asupra dvs., respectiv neinițierea procesului de vânzare a terenului.

Pentru neclarități sau detalii suplimentare ne puteți contacta responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) al Primăriei VĂLIUG în orice moment, utilizând datele de contact oficiale ale instituției, cu mențiunea „În atenția responsabilului cu protecția datelor personale (DPO)”, respectiv la adresa de email contact@primaria-valiug.ro. 

 

Notificarea/Informarea persoanelor care au inițiat corespondențe prin email cu Primăria VĂLIUG

Respectând prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Primăria VĂLIUG vă colectează/stochează/procesează datele  personale (nume, prenume, adresă de email, adresă IP ș.a.), ca urmare exclusiv a inițiativei/consimțământului dumneavoastră, exprimat la inițierea corespondenței prin email sau telefonice cu instituția noastră.

Datele personale oferite vor fi prelucrate exclusiv în scopul corespondenței cu dumneavoastră și strict în condițiile prevăzute de legislația românească/UE, fără niciun scop excedentar și în condițiile limitate doar de nevoia noastră de informare având ca temei Codul administrativ (OUG 57/2019).

Nu se efectuează transferuri ale acestor date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Datele dvs. personale sunt stocate în mod securizat și pentru o perioadă limitată, conform legislației din România/UE, dar această dată poate fi modificată în cazul în care avem obligația legală de a stoca în continuare, în scopul de a le prezenta autorităților abilitate.

Aveți dreptul la informare, accesul la aceste date, rectificarea, restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării, respectiv ștergerea datelor și/sau de a depune o plângere în fața autorității în domeniu - ANSPDCP, în condițiile în care legislația o permite.

Pentru neclarități sau detalii suplimentare ne puteți contacta responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) al Primăriei VĂLIUG în orice moment, utilizând datele de contact oficiale ale instituției, cu mențiunea „În atenția responsabilului cu protecția datelor personale (DPO)”, respectiv la adresa de email contact@primaria-valiug.ro. 

În cazul în care doriți să vă dezabonați și să nu mai continuați colaborarea cu noi (ștergerea datelor dvs/retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor personale), vă rugăm să notificați explicit instituția noastră la una din adresele menționate mai sus.

 

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus au
ca temei Codul administrativ (OUG 57/2019) și implică:

- prestarea serviciilor publice catre cetateni: dosare de acordare venit minim garantat, dosare de acordare alocaţii pentru sustinerea familiei, preluare documente indemnizaţie de creştere copil, eliberare certificate de urbanism, eliberare autorizaţii de construcţie şi certificate de edificare a construcţiilor, aprobare documentaţii de urbanism, încasare taxe şi impozite, eliberare certificate fiscale, preluare declaraţii, înregistrari în registrul agricol, eliberare de adeverinţe, preluare şi predare listelor electorale, înregistrare candidaturi, întocmire acte de căsătorie, acte de deces, transcriere acte de naştere, acte de deces, acte de căsătorie, eliberare certificate de naştere, de căsătorie, de deces, eliberare adeverinţe de stare civilă, pregătire documentaţie pentru hotarârile Consiliului Local;
-alte obligații legale ale autoritatii administrativ teritoriale, activități precum:
efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către instituțiile abilitate ale
statului;

- consimțământul (doar dacă situația exclude baza contractual/legală/interesul legitim).

 

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:
- institutii si autoritati publice, instanțe judecătorești, organele statului competente în materie penală, notari publici.

 

Stocarea datelor personale

Instituția noastră va putea colecta și stoca datele personale în formă scrisă și electronică.

Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus, strict pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în materie.

Datele personale vor fi prelucrate pe durata necesară executării obligațiilor legale.

 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în
Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Primăria VĂLIUG prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

- datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;

- prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

- dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;

- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe precum prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea instituției, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea națională competentă privind protecția datelor cu caracter personal.

(10) Dreptul de a vă adresa justiției.

 

Cum protejeaza Primăria VĂLIUG datele cu caracter personal pe care le prelucrează?

Primăria VĂLIUG  elaboreaza un cadru intern de standarde si politici pentru a păstra siguranța datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementarile ce sunt aplicabile în materie de protecția datelor cu character personal și standardele în domeniu.

În mod specific si conform legii, luăm masuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică ș.a.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.

Angajatii Primăriei VĂLIUG au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele cu caracter personal pe care le prelucreaza în cadrul activității lor.

Ne asiguram ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucram le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederilor legale și că verificăm respectarea de catre aceștia a obligatiilor pe care si le-au asumat. Aceștia vor prelucra datele personale în conformitate cu instructiunile primite de la Primăria VĂLIUG și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate impuse de Regulamentul 679/2016.

Primăria VĂLIUG va transmite datele cu caracter personal colectate doar celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite legal.

 

Accesarea de către persoanele vizate a website-ului Primăriei VĂLIUG (contact@primaria-valiug.ro) nu implică prelucrarea de date cu caracter personal.

Însă, informația oferită de site-ul nostru poate conține legături web spre terțe site-uri (Ex. YouTube) asupra conținutului cărora Primăria VĂLIUG nu deține niciun control și pentru care nu  își asumă nicio responsabilitate. Dacă transmiteți date cu caracter personal către aceste site-uri, informaţiile dumneavoastra cad sub incidenţa politicilor lor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica Primăria VĂLIUG privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe acele website-uri. În acest sens, vă recomandam să cititi cu atenţie politica de confidenţialitate a oricărui website pe care îl vizitati. Continuarea navigării implică acceptarea acestor condiții.

 

Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunătăți modurile de prelucrare și protectie a datelor cu caracter personal prelucrate.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau obținerea de informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale/DPO, utilizând datele de contact oficiale ale Primăriei VĂLIUG, cu mențiunea „În atenția responsabilului cu protecția datelor personale (DPO)”, respectiv direct la adresa de email contact@primaria-valiug.ro, prin poștă – Primăria VĂLIUG, VĂLIUG nr. 56, județul Caraș-Severin – sau puteți depune personal o notificare semnată olograf la sediul instituției.